Driftsoperatørkurs Avløp oktober 2024

Driftsoperatør på NRA

Er du driftsoperatør på avløpsrenseanlegg og har jobbet min 6 måneder, er driftsleder eller involvert i teknisk/prosessteknisk arbeid med avløp da har vi grunnkurset for deg!

Hvorfor?

For å rense avløpsvannet og ivareta miljø- og driftshensyn som myndighetene krever, trengs det kompetente medarbeidere. Kurset gir grunnutdanning til driftsoperatører, driftsledere og annet driftsteknisk personell på avløpsrenseanlegg.

Kursets mål

Driftspersonellet skal kunne utføre de ulike arbeidsoppgaver som skal gjøres på et avløpsrenseanlegg på en slik måte at det ivaretar de miljø- og driftshensyn som anleggseier og samfunnet stiller. Driftspersonellet skal vise i praktisk arbeid at han/hun har de kunnskaper, ferdigheter og holdninger som ivaretar de mål som er satt for driften av avløpsrenseanlegget.

Målgruppe(r)

Nåværende eller kommende driftsoperatører på avløpsverk som ikke har driftsoperatørbevis VA- fag eller tilfredsstillende vannfaglig teorikompetanse.

Krav til forkunnskaper

Minimum 6 måneder relevant praksis og bestått kurset «Forkurs for driftsoperatører».

Dersom du har fagbrev kjemi-prosess og/eller gjennomført minst ett «3 ukers kurs» for driftsoperatører, kan du søke om fritak for forkurset. Det må avklares ved påmelding og innen 6 uker før kursstart.

Undervisningsopplegg

Kurset gjennomføres som blandet læring der deltagerne på egenhånd gjennomgår videoer og tekstmateriale som teoretisk grunnlag. I tillegg gjennomføres fysiske og digitale samlinger der man tar opp ulike problemstillinger knyttet til lærestoffet. Det forvente at deltagerne har gått igjennom nødvendig lærestoff før den enkelte samling.

I samlingene vil deltagerne jobbe i grupper og diskutere problemstillinger og oppgaver som knytter teori og praksis sammen.

Midtveis i kurset vil deltagerne gjennomføre lab-øvelser for å simulere driftsprøver og driftsanalyser, samt se effekten av ulike renseprosesser.

Deltagerne må ha god kjennskap til eget anlegg siden dette aktivt brukes som bidrag inn i læreprosessene. Deltagerne får best utbytte når de aktivt bidrar inn i samlinger, diskusjoner og gruppearbeid.

Du må ha tilgang til analyseresultater, kopi av driftslogg og utslippstillatelsen under hele kurset. Det kan være lurt med enkel tilgang til det digitale materialet under alle samlingene.

De digitale samlingene gjennomføres på zoom. Lenke legges ut i kurset og opptak gjøres tilgjengelig etter gjennomført samling.

Hjemmeoppgaver

Det ligger hjemmeoppgaver tilknyttet de ulike kapitlene i læringsmaterialet. Oppgavene skal leveres inn og må bestås for at deltageren skal kunne gå opp til avsluttende prøve i kurset.

Oppgavenes problemstillinger kan med fordel diskuteres i grupper eller med kollegaer, men hver deltager skal levere sin individuelle oppgave. Alle oppgavene skal gjennomføres med basis i eget anlegg. Svartekstmateriale hentet fra wikipedia eller KI er ikke godkjent i innleveringene. 

Innhold

1) Praktisk drift av avløpsrenseanlegg:

 • Innføring flytskjemaer
 • Mekanisk rensing/forbehandling
 • Kjemisk rensning
 • Biologisk rensning
 • Nitrogenfjerning
 • Slamavvanning / Slamstabilisering
 • Hygienisering, pasteurisering
 • Lagring og kompostering
 • Prøvetaking
 • Utslippstillatelsen
 • Arbeidsmiljø / HMS, internkontroll, lover og forskrifter

 2) Labøvelser

 • Aktuelle analyser av avløpsvann
 • Vurdering og rapportering av analyser

3) Tekniske installasjoner:

 • Rister, siler og fett- oljeavskilling
 • Pumper og ventiler
 • Ledninger og renner / kanaler
 • Måle og reguleringsutstyr
 • Doseringsutstyr og apparater
 • Blåsemaskiner og kompressorer
 • Omrørere og skrapeverk
 • Transportskruer og bånd
 • Varme og ventilasjon
 • Forebyggende vedlikehold

4) Befaring

 • Renseanlegg
 • Pumpestasjoner

Temaene vil inkludere noe fordypning i:

 • Kjemi og mikrobiologi
 • Prosess og prosesskontroll
 • Automasjon og styring
 • Driftsproblemer og vedlikehold
 • Hygiene og arbeidsmiljø
 • Lover og forskrifter
 • Laboratorieøvelser og analyser

Kursmateriell

Digitalt kursmateriell som gjøres tilgjengelig ca 3 uker før kursstart.

Varighet

Ca. 3 mnd fra første samling til avsluttende prøve.

Det forventes at kursdeltageren har satt seg inn i Modul 1 introduksjon og Modul 2 grunnleggende begreper før første samling.

Kurslærere

 • Thomas Hatten
 • Thomas Amundsen

Andre:

 • Lokalt VA-fagpersonell
 • Faste samarbeidspartnere (kjemikalier og installasjoner)

Bistand fra ressurspersoner vil variere fra kurs til kurs.

Kontaktinfo

Faglig: Ingrid Holøyen Skjærbakken.

Praktisk: Fred Ivar Aasand.

Viktig info

Kursavgiften dekker lunsj, men ikke reise- og oppholdsutgifter. Dette må ved behov bestilles av deltakeren selv.

Kurssamlinger

 1. okt–24. okt: Oppstart på Hias
 • Dag 1: 09 – 17
 • Dag 2: 08 – 16
 • Dag 3: 08 – 16
 1. nov: Digitalt 
 2. nov: Digitalt

26.–28. nov: Labdager på Hias

 • Dag 1: 09 – 17
 • Dag 2: 08 – 16
 • Dag 3: 08 – 16
 1. des: Digitalt
 2. jan: Digitalt
 3. jan: Digitalt – avsluttende prøve

De digitale samlingene er fra 08.30 – 15.30

Med forbehold om endringer.

Påmeldingsfrist: 15. september klokken 18:00

Billetter

The numbers below include tickets for this event already in your cart. Clicking "Get Tickets" will allow you to edit any existing attendee information as well as change ticket quantities.
Driftsoperatør Avløp medlem
kr 30000
5 tilgjengelig
Driftsoperatør Vann ikke-medlem
kr 35000
5 tilgjengelig