Kompetanseheving hos Norsk Vann

Norsk Vanns visjon er å bidra til at norsk vannbransje får kompetente medlemmer på alle nivåer i bransjen

Kurs og konferanser du kan melde deg på i dag.

Kurs Norsk Vann tilbyr

Vi bygger i disse dager opp en ny kursportofølje.
Under ser du noen av de kursene vi tilbyr for tiden, men følg med: Fler er på vei!
Har du spørsmål til noen av kursene, kan de tas med vår kursansvarlige Marit Skjel.
Kurs i vann- og avløpsrett

Lurer du på hvordan du skal håndtere ulike juridiske problemstillinger du er nødt til finne svar på i din arbeidshverdag? Da har vi kurset for deg!

Hvorfor?

Vann- og avløpstjenestene er regulert i ulik lover og forskrifter, samtid som kommunene fastsetter sine egne lokale forskrifter og abonnementsvilkår. I tillegg er det mange dommer og andre avgjørelser som man bør kjenne til. Vi erfarer at mange benytter vår juridiske nettside va-jus.no og at våre medlemmer i økende grad har juridiske spørsmål de ønsker hjelp til å løse.

Kursets mål

Øke kompetansen i forståelsen av den rettslige reguleringen av vann- og avløpstjenestene og gjennom dette gjøre det enklere for deg å finne frem i de ulike regelverkene.

Målgrupper

Kommunale saksbehandlere og ledere som jobber med forvaltning av vann- og avløpstjenester.

Varighet

3 dager

Teorikurs for fagbrev Kjemi Prosess / VAT

Jobber du som driftsoperatør i vannbransjen og ønsker å ta fagbrev i kjemiprosessfaget? Da har vi kurset for deg!

Hvorfor?

Vannbransjen ønsker flere fagfolk for å trygge drikkevannskvaliteten og miljøet i fremtiden. I mange tilfeller krever vann- og avløpseierne relevant utdanning/etterutdanning. Mange VAT driftsoperatører i Norge mangler relevant fagbakgrunn.

Kursets mål

Å gi nødvendig kunnskapsgrunnlag innen teori i kjemiprosess faget for å melde seg opp til tverrfaglig eksamen i Kjemiprosess i regi av Utdanningsdirektoratet.

Bestått eksamen gir rett til å melde seg opp til fagprøve i Kjemiprosessfaget. For lærlinger uten kjemiprosess på VG2 er kurset aktuelt på tilsvarende måte som for praksiskandidater.

Målgruppe(r)

Driftsoperatører VA (med eller uten annet fagbrev)
Lærlinger – gir grunnutdanning og mulighet for kryssløp (for de uten kjemiprosess på VG2)

Undervisningsopplegg

Teoridelen gjennomføres over 10 dager/enkeltsamlinger i tillegg til hjemmeoppgaver mellom samlingene. Hjemmeoppgaver mellom samlingene.

Kurs i vannforsyning til brannslokking og sprinkleranlegg

Lurer du på hvem som er ansvarlig for tilstrekkelig vannforsyning til brannslokking og sprinkleranlegg? Da har vi kurset for deg!

Hvorfor?

Hvem har ansvar for tilstrekkelig vannforsyning til brannslokking og sprinkleranlegg? Er det vannverket, brannvesenet, bygningseier eller bruker? Dette og andre relevante spørsmål får du svar på i dette kurset. Ny forskrift om brannforebygging med veiledning er et sentralt tema. Du får også høre hvordan samarbeid og informasjon mellom etatene kan systematiseres og forbedre.

Kursets mål

Øke kompetansen på tvers av fagområder for de som berøres av regelverk som omhandler vannforsyning til brannslokking og sprinkleranlegg.

Målgrupper

Kommunale saksbehandlere innen vannforsyning, brann og beredskap, byggesak og arealplanlegging. Rådgivere og andre med interesse for fagområdet.

Varighet

1 dag

Driftsoperatør VA-transportanlegg

Kursets mål

Driftsoperatøren skal kunne utføre de ulike arbeidsoppgaver som skal gjøres på VA-transportsystemene på en slik måte at det ivaretar de krav til kvalitet og sikkerhet som eier og myndigheter krever. Driftsoperatøren skal vise i praktisk arbeid at han/hun har de kunnskaper, ferdigheter og holdninger som ivaretar de mål som er satt for driften av anleggene.

Målgruppe(r)

Driftsoperatører på VA-verk som arbeider med drift og vedlikehold av VA- transportsystemer. Det anbefales minimum 6 måneder relevant praksis for å få tilfredsstillende kursutbytte.

Undervisningsopplegg

Deltagerne er aktive i øvelser og oppgaver som kaster lys over stoffet på en bedre måte enn rene teoriforelesninger. Arbeidsformen er engasjerende og spennende. Deltagerne bidrar med egne erfaringer og konkrete eksempler, slik at læringen bedre kan overføres til egen arbeidssituasjon.

Prosjektarbeid

Deltagerne arbeider individuelt eller i gruppe der de planlegger, gjennomfører og presenterer en prosjektoppgave med utgangspunkt i en aktuell problemstilling fra egen virksomhet. Oppgaven skal være nyttig for arbeidsgiveren og lærerik for deltageren. Veiledning gis underveis i prosjektarbeidet. Oppgaven gjennomføres helst i samråd med kontaktpersoner i egen bedrift/kommune.

Prosjektoppgaven danner grunnlag for evaluering av den enkelte deltager. Det blir utstedt kursbevis til alle som fullfører undervisningen og består prosjektoppgaven.

Varighet

3 uker 

Innhold

 1. Innføring i VA-sektoren
 2. Drift og vedlikehold av systemer for  vanndistribusjon
 3. Drift og vedlikehold av avløpsnettet og overvannssystemene
 4. HMS generelt
 5. Aktuelle lover og forskrifter, systemer og internkontroll
 6. Befaringer og praktisk arbeid
Elektrofagbevis for driftsoperatører

Hvorfor?

På VA-anlegg vil det ofte være behov for å gjøre oppgaver som vedrører drift, vedlikehold og reparasjon av elektriske anlegg. I utgangspunktet er det ikke tillatt for annet driftspersonell enn elektrofagarbeidere med formell fagutdanning å arbeide selvstendig med drift og vedlikehold av elektriske installasjoner.
Driftspersonell uten formell elektrofagutdanning kan likevel tillates å utføre enkle arbeidsoppdrag og inngrep i elektriske installasjoner, forutsatt tilstrekkelig opplæring og oppfølging.

Norsk Vann tilbyr derfor to elektrokurs for VA-personell. Kurset «Elektro for ikke-elektrikere» som en innføring i elektrofaget, og kurset «Elektrofagbevis for driftsoperatør» for å oppnå godkjent teoretisk faglig påbygning. Disse to kursene og fagbrev fra ikke-elektrofag (mekaniker, driftsoperatør etc.) gir til sammen nødvendig kompetanse for utnevning til driftsoperatør med elektrofagbevis.

Kursets mål

Kurset Elektrofagbevis for driftsoperatører gir fagarbeidere fra ikke-elektrofag ansatt i VA-virksomheter godkjent teoretisk faglig påbygning slik at de er ansett kvalifisert til utførelse av visse typer arbeid på elektriske anlegg.

Veiledningen til «Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav…» (§6 andre ledd) beskriver bruk av personell med fagbrev fra ikke-elektrofag til definerte arbeidsoppgaver i lavspentanlegg. Definerte oppgaver kan være målinger, bytte ut elektrisk utstyr likt mot likt (for eksempel bytte av motor, føler), resette motorvern og bytte av sikringer.
Bestått kurs og dokumentert fagbrev (ikke elektrofagarbeider, men at utdanningen inneholdt enkelte fag innen elektrofaget) kvalifiserer til driftsoperatør med elektrofagbevis.

Målgruppe

Personell som i sitt daglige arbeid betjener eller vedlikeholder anlegg der elektriske komponenter inngår, og bedriften ikke innehar formell elektrokompetanse blant egne ansatte.

Innhold

Kurset beskriver ulykker i elektriske anlegg, eiers ansvar, sikkerhetsfilosofi, bruk av måleinstrumenter, type arbeidsoppgaver og plikter. Kurset omhandler også hvem som kan gjøre hva i elektriske anlegg, og gjennomgår ansvarshavende sine plikter. Det er i tillegg en bolk med praktiske øvelser og sannsynligvis en befaring på en pumpestasjon e.l.

 • Regelverk
 • Ulykker
 • Eierens ansvar og muligheter
 • Sikkerhetsfilosofi
 • Bruk av måleutstyr
 • Bytte av sikringer og resette motorvern
 • Bytte av motor
 • Bytte av givere
 • Plikter
 • Internkontroll
 • Dokumentasjon
 • Praktiske øvelser
 • Skriftlig prøve

Forkunnskaper

Krever gjennomført kurs Elektro for ikke-elektrikere og relevant fagbrev.

Varighet

2-dagers kurs

Innføring i vann og avløp for nye i bransjen

Er du ny i vannbransjen eller ønsker du faglig påfyll?

Hvorfor?

Mange kommuner og VA-selskaper har problemer med å rekruttere tilstrekkelig personell med ønsket VA-utdannelse.

Kursets mål

Gi et opplæringstilbud til personer som arbeider, eller skal arbeide, med vannforsyning og avløpsbehandling uten å ha tilstrekkelig teoretisk bakgrunn.

Målgruppe(r)

Personer i administrative stillinger som;

 • har ingeniør-/ teknisk utdannelse men som ikke har VA-fag
 • ikke har teknisk utdannelse/bakgrunn og/eller som ønsker å oppdatere seg på VA-faglige området uten å gå ned i detaljer på det tekniske

Innhold

Hovedvekt legges på administrative forhold som regelverk, rapportering, planverk osv. I den faglige delen gir kun en oversikt med prinsipper og hovedelementer.

 1. Introduksjon til vann og avløp
 2. Administrative temaer innen VA
 3. Vannforsyning
 4. Avløpsbehandling
Kurs i NoDig metoder

Jobber du med ledningsfornyelse og er interessert i å lære mer om grøftefri ledningsrenovering? Da har vi kurset for deg!

Hvorfor et kurs om NoDig metoder?

NoDig-teknologi eller grøftefri ledningsrenovering, er en bærekraftig teknologi. Metodene innebærer lavere utslipp fra anleggsmaskiner i form av redusert massetransport, reduserte ulemper tilknyttet støv/støy og har dessuten normalt en raskere gjennomføringstid enn tradisjonell graving. Ulemper for tredjepart (eks. butikker/næring) i anleggsperioden er i mange tilfeller vesentlig redusert.

Kursets mål

Et hovedmål med kurset er å øke nysgjerrigheten og å senke terskelen for å ta i bruk metodene. Det er behov for en betydelig økning av fornyelsestakten på ledningsnettet i norske kommuner og NoDig-metoder kan være godt egnet til dette.

Målgruppe(r)

Kurset er særlig rettet mot ledningseiere og rådgivere som har liten eller ingen erfaring med NoDig-løsninger.

Undervisningsopplegg

Det legges vekt på praktisk tilnærming til stoffet gjennom oppgaveløsning i grupper. Erfarne bransjeressurser (konsulenter, entreprenører) vil delta aktivt med veiledning og råd.

Innhold

Kurset gir en oversikt over metoder, eksempler og tips ved bruk av de ulike metodene. Stikkord; Tekniske data, anvendelsesområder, fordeler og begrensninger. Videre beskrives hvordan gå fram i forundersøkelser, planlegging og gjennomføring av prosjekter med NoDig.
Deltakerne vil også få nyttige råd og tips tilknyttet byggeledelse av NoDig-anlegg.

I tillegg legges vekt på erfaringsoverføring fra avsluttede prosjekter; Hvorfor ble dette et bra prosjekt? Hva var det vi ikke lyktes med i dette prosjektet?

Kursmateriell

Norsk Vann rapport 221 Smart ledningsfornyelse—bruk av NoDig metoder
Presentasjoner fra foredrag
Annet relevant materiale

Varighet

2 dager

Driftsoperatøropplæring—forkurs

Er du driftsoperatør på vannbehandlings-, avløpsbehandlings- eller VA transportanlegg og har jobbet minimum 6 måneder, er driftsleder eller involvert i teknisk/prosessteknisk arbeid med vann, anbefaler vi at du tar kurs innen VA! Utdannelsen i Norsk Vann er delt i et forkurs og tre ulike fordypningskurs. Forkurset er obligatorisk og felles for de videre fordypningskursene i vannbehandling, avløpsbehandling eller VA-transportanlegg.

Hvorfor?

VA-faget inneholder kunnskap, grunnbegreper og en forståelse av biologi, kjemi, matematikk og fysikk. Forkurset tar for seg teorien og knytter den til praktiske eksempler fra den daglige driften. I tillegg setter forkurset fokus på helse, miljø og sikkerhet.

Kursets mål

Gi driftsoperatøren økt kunnskap og et større grunnlag til å forstå og være i bedre stand til å gjennomføre sine arbeidsoppgaver. Samtidig gis driftsoperatøren et basisgrunnlag for å gå videre på fordypningskurs.

Målgruppe(r)

Nåværende eller kommende driftsoperatører innen VAT som ikke har driftsoperatørbevis VA-fag eller tilfredsstillende vannfaglig teorikompetanse.

Forkunnskaper

Det anbefales minimum 6 måneder relevant praksis for å få tilfredsstillende kursutbytte.

Undervisningsopplegg

Kurset er bygget opp etter prinsippet om «blandet læring», det vil si online kurs med basis i korte videoer etterfulgt av oppgaver og/eller quiz. Online læring gir kursdeltakerne mulighet til å lære i eget tempo, noe som gir fleksibilitet i forhold til egen arbeidsdag. Samtidig er videoer og læremateriell alltid tilgjengelig for repetisjon, og man får lenker til supplerende materiell.

Kurset starter med en fysisk samling, underveis er det ukentlige nettmøter med fokus på øvelser og oppgaver. Altså en kombinert opplæring der kursdeltakerne veksler mellom selvstendig online læring, undervisning og dialog ansikt til ansikt—alt innenfor en fast tidsplan.
Det må påregnes ca 40 timer selvstudium inkl oppgaveløsning i tillegg til fysiske og digitale samlinger.

Elektro for ikke-elektrikere

Hvorfor?

På vann- og avløpsanlegg vil det ofte være behov for å gjøre oppgaver som vedrører drift, vedlikehold og reparasjon av elektriske anlegg. I utgangspunktet er det ikke tillatt for andre enn elektrofagarbeidere med formell utdanning å arbeide selvstendig med drift og vedlikehold av elektriske installasjoner. Driftspersonell uten formell elektro fagutdanning kan likevel tillates å utføre enkle arbeidsoppdrag og inngrep i elektriske installasjoner, forutsatt tilstrekkelig opplæring og oppfølging.

Norsk Vann tilbyr derfor kurset «Elektro for ikke-elektrikere» som en innføring i elektrofaget. Gjennomført kurse gir ikke automatisk rettigheter til å tre inn i rollen som instruert personell, men gir nødvendig bakgrunnskunnskap. Og sammen med en teoretisk og praktisk gjennomgang av stedlige instrukser, tilfredsstiller man kravet til kompetanse for utnevning til instruert person.

Med instruert personell forstås personer uten godkjent fagutdanning i elektrofag, som har fått nødvendig og dokumentert teoretisk og praktisk opplæring slik at personen på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte kan utføre nærmere definerte driftsoppgaver på elektriske installasjoner (lavspenningsanlegg) tilhørende egen arbeidsgiver.
Instruert person kan ikke utføre inngrep eller måling i faste installasjoner. I praksis vil typiske arbeidsoppgaver for instruert person være resetting av motorvern og bytte av sikringer/tilbakestille effektbrytere opptil en definert størrelse.

Kursets mål

Å gi grunnleggende teoretisk elektrokunnskap slik at driftsoperatøren når han/hun har fått nødvendig teoretisk og praktisk gjennomgang av stedlige instrukser, tilfredsstiller kravet til og utnevnes til instruert person.

Målgruppe

Personell som i sitt daglige arbeid betjener eller vedlikeholder anlegg der elektriske komponenter inngår.
Kurset er et obligatorisk grunnkurs for deltakelse på kurset “Elektrofagbevis for driftsoperatører”.

Undervisningsopplegg

Det er lagt vekt på å gjennomføre kurset uten bruk av kompliserte formelverk og uforståelige faguttrykk.
Kurset avsluttes med eksempler på arbeidsoppgaver for instruert personell. Det omfatter teoretisk gjennomgang av instrukser (eksempler) og praktisk øving.

Innhold

Elektrostrøm i et VA-anlegg

 • Oppbygging av et forsyningsnett
 • Komponenter i et elektrisk anlegg – funksjon og virkemåte
 • Hovedtavler og styretavler
 • Måleinstrumenter
 • Kapslingsgrader
 • Instrumentering i et VA-anlegg
 • Viktige faktorer ved målinger
 • Strømning i rør
 • Måling av trykk
 • Temperaturmåling
 • Nivåmåling
 • Turtallsmåling
 • Styring og overvåking
 • Ventiler

Varighet

Fysiske kurs har varighet på 2 dager

Kurs i nitrogenfjerning

Hvorfor?

Det går lang tid mellom hver gang det bygges et renseanlegg med nitrogenfjerning i Norge, og fortsatt er det bare seks anlegg i drift. Det er slått fast at for å redde Oslofjorden må mange renseanlegg bygges om og oppgraderes med nitrogenfjerning. Noen nye anlegg er allerede under planlegging, og det vil bli mange flere. Skal vi nå målene om god tilstand i vannforekomster som er sensitive for nitrogen, er det stort behov for kunnskap om nitrogenfjerning.

Kursets mål

Øke kompetansen til anleggseiere, rådgivere og andre om teorien for og metoder for fjerning av nitrogen.

Målgrupper

 • Ansatte i kommuner og IKS/KF/AS som eier og drifter avløpsrenseanlegg har ofte ulik bakgrunn og kompetanse. Primært rettes dette kurset mot de som tar beslutninger om investeringer på ingeniør-/ledernivå.
 • Rådgivere som skal bistå kommuner og IKS/KF/AS i arbeidet med utredning – beslutning – gjennomføring for å tilfredsstille krav i forskrift
 • Ansatte i driftsassistanser som skal bistå kommuner og IKS/KF/AS i drift av renseanleggene
 • Ansatte i miljøforvaltningen som ønsker oppdatert kunnskap for å kunne utføre forvaltningsarbeidet på en best mulig måte

Det vil være en fordel med noe tidligere utdanning og/eller erfaring innen avløpsrensing, men ingen forutsetning.

Undervisningsopplegg

Kurset gjennomføres i helhet som e-læring. Kurset inneholder 9 leksjoner hver på ca 35-55 minutter, avslutningsvis i hver leksjon er det en quiz. Det er også to øvingsoppgaver i kurset.

Kurset gjennomføres i eget tempo. Vi antar en tidsbruk på 15-20 timer, avhengig av evt forkunnskaper.

Hvis dere som tar kurset melder tilbake om behov for en digital samling, f.eks. for å gjennomgå øvingsoppgavene, arrangerer vi en slik samling med mulighet for å diskutere og spørre kursinstruktør Hallvard Ødegaard.

Innhold

 • Utfordringer med nitrogen i avløpsvann
 • Oversikt over metoder forfjerning av nitrogen
 • Prosessgrunnlag for biologisk nitrogenfjerning
 • Nitrogenfjerning i aktivslamanlegg
 • Nitrogenfjerning i MBBR-anlegg
 • Nitrogenfjerning i hybride anlegg (IFAS)
 • Nitrogenfjerning med andre prosess-løsninger
 • Nitrogenfjerning i slamvann
 • Ombygging av eksisterende anlegg til nitrogenfjerningsanlegg
 • Oppgaver

Kursmateriell

Tilgang til e-læringskurs med digitale forelesninger, quizer og oppgaver. Norsk Vann rapport 256/2020

Kurslærer

Dr. ing. Hallvard Ødegaard (professor emeritus NTNU)

Kontaktinfo

Faglig:
Marit Skjel, rådgiver Norsk Vann