Vedtatte prosjekter 2021

Styret i Norsk Vann har sluttført prioriteringsprosessen og vedtatt hvilke prosjekter som skal startes opp i 2021. Ved prioriteringen er det lagt vekt på hvordan prosjektbeskrivelsene innfrir et sett prioriteringskriterier samt om forslagene bygger opp under viktige mål i strategiplanen.

Vi forventer å få inn ca. 12 mill kroner i prosjektmidler i 2021. Av dette budsjetteres 0,5 mill kroner til administrasjon av prosjektsystemet. Som et resultat av prosjektprioriteringen i 2020 ble det bundet opp 1 mill av 2021-midlene. Disponibelt beløp til nye prosjekter i 2021 er da ca. 10,5 mill kroner.

Forslag til prosjektprioritering ble lagt ut til høring på norskvann.no 04.11.20, og samtidig sendt til Norsk Vanns komitéer. Høringsfrist for å komme med innspill til prosjektprioriteringen var 04.12.20. På bakgrunn av de innsendte kommentarene utarbeidet direktøren sitt forslag til innstilling til styret i Norsk Vann.

 

Nummer
A-2021
A2-2021
A3-2021
18-2020
1-2021
2-2021
3-2021
4-2021
5-2021
6-2021
7-2021
8-2021
9-2021
10-2021
11-2021
Prosjekttittel
Midler til egeninnsats for deltakelse i søknader om VA-prosjekter
Dynamikk og fleksibilitet i prosjektsystemet
Forsterket formidling av prosjektresultater
Kunstig infiltrasjon for klimasikker og bærekraftig vannforsyning i Norge
PFAS i drikkevann
Åpen fordrøyning
Filmer om service av mindre avløpsrenseanlegg
Overvåkning av vannkvalitet på distribusjonsnettet
Nasjonal slamstrategi
Veiledning i samfunnsøkonomisk analyse innen VA
Utkast på terreng fra innvendig taknedløp
Avløpsnettverket – utredningsmidler
Planlegging og drift av sjø- og pumpeledninger, en teknisk og økonomisk veiledning
Kartlegging og inndeling av sprinkleranlegg i farekategorier
Kartlegging av antibiotikaresistens i norsk drikkevann og råvann (forprosjekt)
Budsjett
kr 500000
kr 700000
kr 300000
kr 900000
kr 490000
kr 470000
kr 475000
kr 500000
kr 900000
kr 620000
kr 470000
kr 500000
kr 750000
kr 630000
kr 200000