Grunnvann i løsmasser

Grunnvann i løsmasser kan utnyttes fra avsetninger av grus og sand ved elver eller innsjøer, men også fra andre avsetninger. Slike forekomster mates med vann, dels fra vassdrag, dels fra nedbør som infiltreres. Enkelte forekomster mates i sin helhet fra nedbøren (er selvmatende).

Vannkvaliteten er først og fremst avhengig av tykkelse og art av de overliggende løsmasser (umettet sone) som vannet må passere, hvor lenge vannet har vært i grunnen, grunnens filtreringsegenskaper og vannets evne til å utløse jern og mangan (og ev. andre stoffer) fra grunnen. Grunnvannsforsyning fra permeable masser gir normalt en hygienisk sett god vannkvalitet forutsatt at avsetningen er stor nok og av en slik karakter at den utgjør en barriere mot hygienisk påvirkning.

Grunnvann i løsmasser kan utnyttes fra avsetninger av grus og sand ved elver eller innsjøer, men også fra andre avsetninger. Slike forekomster mates med vann, dels fra vassdrag, dels fra nedbør som infiltreres. Enkelte forekomster mates i sin helhet fra nedbøren (er selvmatende).

Vannkvaliteten er først og fremst avhengig av tykkelse og art av de overliggende løsmasser (umettet sone) som vannet må passere, hvor lenge vannet har vært i grunnen, grunnens filtreringsegenskaper og vannets evne til å utløse jern og mangan (og ev. andre stoffer) fra grunnen. Grunnvannsforsyning fra permeable masser gir normalt en hygienisk sett god vannkvalitet forutsatt at avsetningen er stor nok og av en slik karakter at den utgjør en barriere mot hygienisk påvirkning.

Ofte er også den fysisk/kjemiske kvaliteten god. Imidlertid kan det være problemer med for høye konsentrasjoner av jern og mangan som fører til utfellinger når vannet kommer i kontakt med luft. Grunnvannet har dessuten, som en følge av biologiske omsetninger i grunnen, ofte lavt oksygeninnhold og må som regel luftes. Jern og mangan som ville kunne felles ut, må derfor fjernes fra vannet i vannbehandlingsanlegg.

 

Videoen under kan med fordel redigeres noe…

Her kan du se en video fra et anlegg som benytter grunnvann fra løsmasser. Du får også informasjon om UV-anlegget de bruker, hvordan de lufter vannet og bruker vannglass for korrosjonskontroll.