Grunnvann i fjell

Grunnvann i fjell forekommer stort sett i sprekkdannelser og knusningssoner. Kvaliteten avhenger i hovedsak av i hvilken grad vannet renses når det passerer gjennom overliggende løsmasser, av berggrunnmineralenes løselighet i vannet og vannets oppholdstid i grunnen.

Vannet er ikke så godt beskyttet som grunnvann i løsmasser, bl.a. fordi strømningshastigheten normalt er langt større. Fjellbrønnen kan lett bli forurenset av avløpsvann og drensvann. Det vil normalt være vanskelig å kjenne til utstrekningen av nedslagsfeltet for en grunnvannsbrønn og hvilken påvirkning brønnvannet kan få fra dette området. Også grunnvann i fjell kan lett forurenses av sigevann fra deponier.

Kalk, jern, mangan, klorid og fluorid kan i visse tilfeller løses ut i slike mengder at vannet blir lite egnet som drikkevann.

Grunnvann i fjell benyttes som regel til små vannverk og enkelthus. De tre strørste vannverkene (vannproduksjon > 350 000 m3/år) basert på borebrønner i fjell, finner vi i Brumunddal, Værøy og Rakkestad.