HMS – sikker jobbutførelse for personell og ytre miljø

Utførelse av arbeid skal planlegges. Dersom det ikke foreligger rutine som tar hensyn til sikkerhet skal det utarbeides SJA (sikker jobbanalyse) før arbeid starter. Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav («forskrift om utførelse av arbeid») skal hensyntas. Videre skal en behandle restprodukter fra rengjøring slik at en unngår skade på ytre miljø.