Driftsoperatørkurs på avløp, Hamar uke 36, 2023

Er du driftsoperatør på avløpsrenseanlegg og har jobbet min 6 måneder, er driftsleder eller involvert i teknisk/prosessteknisk arbeid med avløp da har vi grunnkurset for deg!

Hvorfor?

For å rense avløpsvannet og ivareta miljø- og driftshensyn som myndighetene krever, trengs det kompetente medarbeidere. Kurset gir grunnutdanning til driftsoperatører, driftsledere og annet driftsteknisk personell på avløpsrenseanlegg.

Kursets mål

Driftspersonellet skal kunne utføre de ulike arbeidsoppgaver som skal gjøres på et avløpsrenseanlegg på en slik måte at det ivaretar de miljø- og driftshensyn som anleggseier og samfunnet stiller. Driftspersonellet skal vise i praktisk arbeid at han/hun har de kunnskaper, ferdigheter og holdninger som ivaretar de mål som er satt for driften av avløpsrenseanlegget.

Målgruppe(r)

Nåværende eller kommende driftsoperatører på avløpsverk som ikke har driftsoperatørbevis VA- fag eller tilfredsstillende vannfaglig teorikompetanse. Det anbefales minimum 6 måneder relevant praksis for å få tilfredsstillende kursutbytte.

Undervisningsopplegg

Deltagerne er aktive i øvelser og oppgaver som kaster lys over stoffet på en bedre måte enn rene teoriforelesninger. Arbeidsformen er engasjerende og spennende. Deltagerne bidrar med egne erfaringer og konkrete eksempler, slik at læringen bedre kan over- føres til egen arbeidssituasjon.

Prosjektarbeid

Deltagerne arbeider individuelt eller i gruppe der de planlegger, gjennomfører og presenterer en prosjektoppgave med utgangspunkt i en aktuell problemstilling fra egen virksomhet. Oppgaven skal være nyttig for arbeidsgiveren og lærerik for deltageren. Veiledning gis underveis i prosjektarbeidet. Oppgaven gjennomføres helst i samråd med kontaktpersoner i egen bedrift/kommune.

Prosjektoppgaven danner grunnlag for evaluering av den enkelte deltager. Det blir utstedt kursbevis til alle som fullfører undervisningen og består prosjektoppgaven.

Innhold

 1. Praktisk drift av avløpsrenseanlegg:
  Innføring flytskjemaer
  Mekanisk rensing/forbehandling
  Kjemisk rensning
  Biologisk rensning
  Slamavvanning / Slamstabilisering
  Hygienisering, pasteurisering etc.
  Lagring og kompostering.
  Arbeidsmiljø / HMS
 2. Laboratoriet, 1 dag/uke
  Aktuelle analyser av vann / avløpsvann
  Generelle rensekrav for avløpsrenseanlegg
  Generelle, lokale og regionale retningslinjer for utslipp til resipient. (resipient vurdering)
  Vurdering og rapportering av analyser
 3. Tekniske installasjoner:
  Rister, siler og fett- oljeavskilling
  Pumper og ventiler
  Ledninger og renner / kanaler
  Måle og reguleringsutstyr
  Doseringsutstyr og apparater
  Blåsemaskiner og kompressorer
  Omrørere og skrapeverk
  Transportskruer og bånd
  Varme og ventilasjon
  Forebyggende vedlikehold HMS, internkontroll, lover og forskrifter
 4. Befaringer til: (dersom det blir ledig tid)
  Forskjellige typer renseanlegg
  Pumpestasjoner

Temaene vil inkludere noe fordypning i:

 • Kjemi og mikrobiologi
 • Prosess og prosesskontroll
 • Automatikk og styring
 • Driftsproblemer og vedlikehold
 • Hygiene og arbeidsmiljø
 • Lover og forskrifter
 • Laboratorieøvelser og analyser

Kursmateriell

 • «Rensing av avløpsvann», L.Sigvaldsen og K.T. Lindkjenn
 • Perm m/innhold

Varighet

3 uker

Kurset består av 3 moduler á 5 dagers undervisning. Modulene gjennomføres med 5 – 6 ukers mellomrom. I tillegg må det beregnes tid til forberedelser, gruppearbeid og prosjekt-arbeid.

Praktisk gjennomføring:

 1. uke: Prosesstyper og sammensetning
 2. uke: Rutiner for Drift, Kontroll og overvåkning
 3. uke: Tekniske installasjoner

Det anbefales at kursdeltakerne tar med PC eller minimum nettbrett.

Kurslærer

Trond Kaulum (hovedlærer)

Andre:
 • Lokalt VA-fagpersonell
 • Faste samarbeidspartnere (kjemikalier og installasjoner)
 • Lokale/regionale leverandører
 • Lokale faginstanser innen laboratorie, myndighet og HMS)
 • Bistand fra ressurspersoner vil variere fra kurs til kurs.

Viktig info

Kursavgiften dekker lunsj og kursmateriell, men ikke reise- og oppholdsutgifter. Dette må ved behov bestilles av deltakeren selv.
Vi kan anbefale overnatting på Clarion Collection Hotel Astoria . Telefon 62 70 70 00.

Kurset avholdes i følgende uker:

 • uke 36: 4.-8.09.23
 • uke 43: 23.-27.10.23
 • uke 48: 27.11-1.12.23

Last ned en veiledende timeplan her.

Kontaktinfo

Faglig:

Trond Kaulum, lærer Norsk Vann

Marit Skjel, rådgiver Norsk Vann

Praktisk:

Sissel Løvås-Hauge, administrasjonskonsulent Norsk Vann

Billetter

The numbers below include tickets for this event already in your cart. Clicking "Get Tickets" will allow you to edit any existing attendee information as well as change ticket quantities.
Kursavgift
kr 38000
0 tilgjengelig
Utsolgt